Investiční certifikáty jsou cenné papíry vydávané emitenty (zpravidla bankami) na předem stanovenou nebo neomezenou dobu a nakupované investory. Jsou to v podstatě dlužní úpisy, které si investoři pořizují s úmyslem nechat si je po stanovené lhůtě opět proplatit a dosáhnout tím zisku.

Takovéto certifikáty si lze koupit na burze nebo bezprostředně přes emitenta a jejich hodnota závisí na vývoji hodnoty podkladového aktiva, tedy akciových indexů, veřejně obchodovaných akcií, cen komoditních kontraktů, úrokové míry a podobně.

Cena investičních certifikátů nepodléhá stavu nabídky a poptávky, lze tu tak spekulovat pouze v záležitostech růstu či poklesu podkladového aktiva. Rizikem pro investory jsou tu pak ale nejenom změny podkladového aktiva, ale i rizika spojená se samotným emitentem, a při eventuální insolventnosti emitenta se tak mohou investoři domáhat leda tak podílu na tom, co zbylo, spolu s ostatními oprávněnými stranami v insolvenčním řízení.

Investičními certifikáty, s nimiž se lze setkat na pražské burze, jsou:

  • Indexový certifikát, jenž je jednoduchý a transparentní a tudíž vhodný i pro drobné, i pro institucionální investory. Jeho hodnota odpovídá hodnotě podkladového aktiva a tento tak klesá či stoupá úměrně právě zmíněným aktivům.
  • Basket certifikát, jenž je tvořen košem různých akcií nebo jiných instrumentů, zpravidla komodit či akcií jistého segmentu trhu. Tento funguje obdobně jako výše zmíněný indexový certifikát.
  • Turbo certifikát pak mívá coby podkladové aktivum akciový index, komoditu či jakékoli jiné aktivum. Tyto certifikáty mají pákový efekt a na pražské burze dominují.
  • Bonusový certifikát je ideální pro dlouhodobé investory spekulující na vysoký růst jeho podkladového aktiva, nebo v případě reverzního certifikátu na jeho výrazný pokles. U těchto certifikátů existuje bariéra alias hodnota podkladového aktiva, při jejímž dosažení ztrácí investor nárok na bonus a přichází o část nadhodnoty zaplacené poměrným dílem bonusu započteného do ceny certifikátu při jeho pořízení. Tento certifikát má četné přesné podmínky a vzorce pro výpočet jeho chování a tato pravidla jsou upravována do značné míry individuálně každým emitentem.
  • Diskontní certifikát je určen investorům spekulujícím na stagnaci podkladového aktiva nebo jen jeho mírné pohyby. Předpokládá se tu včasný nákup, kdy je diskont nejvyšší, a vlastnění tohoto až do okamžiku vypršení platnosti.
  • Garantovaný certifikát je tu pak pro investory, kteří ho chtějí vlastnit dlouhodobě a nechtějí riskovat. U tohoto je většinou garantována celá investovaná částka, ovšem podíl investora na zisku je tu jen maximálně desetiprocentní.